Privacyverklaring

De exploitant van deze website neemt de bescherming en vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming zeer serieus.

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:


Neumann-Wolff Media und Vertrieb GmbH
Mittelweg 5
25980 Westerland auf Sylt
Duitsland
E-Mail: info@n-w-vertrieb.de 
Telefoon: +49 – 4651 – 96 77 064

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen en dergelijke) vaststelt.

Wij zijn onderworpen aan de bepalingen van de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG) en de Duitse wet inzake telemedia (TMG) en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan de voorschriften inzake gegevensbescherming. In beginsel verzamelen wij geen persoonsgegevens zonder uw toestemming. 

Op deze website heeft u de mogelijkheid om vrijwillig persoonsgegevens te verstrekken aan de beheerder van de website, bijvoorbeeld uw e-mailadres wanneer u per e-mail contact met ons opneemt.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat persoonlijke gegevens worden opgeslagen en/of doorgegeven in overeenstemming met de richtlijnen van de regelgeving inzake gegevensbescherming, dat wij deze absoluut vertrouwelijk behandelen en dat wij deze alleen met uw toestemming aan derden doorgeven.

Na afronding van de verwerkingsopdracht of uw aanvraag per e-mail worden de gegevens gewist, tenzij de websitebeheerder wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren tot het verstrijken van een bewaartermijn. In dat geval wordt de verwerking van de gegevens beperkt en worden de gegevens na het verstrijken van de bewaringstermijn gewist.

SERVER-LOGBESTANDEN

Wij gebruiken geen cookies of trackingpixels. Het gebruik van onze website is mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens.

Er wordt echter automatisch informatie verzameld op de server door onze hostingprovider en opgeslagen in een zogenaamd "foutenlogboek" en zogenaamde "logbestanden" die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. 

Deze informatie is:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. 

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website - hiervoor moeten de server-logbestanden worden verzameld.

Het foutenlogboek bevat alle foutmeldingen van de laatste 5 dagen en helpt te begrijpen welke bestanden en URL's niet konden worden afgeleverd of in welke delen van de website fouten optreden. De logbestanden slaan informatie op van de laatste 6 weken. Om redenen van gegevensbescherming wordt de hostnaam of het IP-adres van de klant die de website bezoekt, in de logbestanden geanonimiseerd. 

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat de gegevensoverdracht op het internet (b.v. communicatie via e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Wij maken uitdrukkelijk bezwaar tegen het gebruik van de in het colofon gepubliceerde contactgegevens door derden voor reclamedoeleinden, bijvoorbeeld via spam-mails. In het geval van ongevraagd toegezonden reclame- of informatiemateriaal behoudt de exploitant zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen.

CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM (CMS) PRISMIC

Voor onze website gebruiken we Prismic.io als content management systeem.

Dit is een product van

Prismic Networks, Inc. 185 Alewife Brook Parkway, #410 Cambridge, MA 02138

hierna "Prismic" genoemd.

Om de presentatie van de inhoud van onze website in beeld en tekst te garanderen, wordt bij het oproepen van onze website een verbinding met de servers van Prismic tot stand gebracht.

De op onze website getoonde afbeeldingen worden aangeboden via het domein images.prismic.io.

De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de optimalisering en de economische werking van onze website.

Via de verbinding met Prismic die tot stand wordt gebracht wanneer onze website wordt opgeroepen, kan Prismic bepalen vanaf welke website uw verzoek is verzonden en naar welk IP-adres de inhoud moet worden verzonden.

Via de links

https://prismic.io/legal/privacy en https://prismic.io/security

kunt u nadere informatie van de aanbieder bekijken, evenals de mededeling van Prismic dat zijn privacybeleid in overeenstemming is met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (GDPR).

 

VIDEO-INHOUD AANGEBODEN OP DEZE WEBSITE

Verzoeken van gebruikers om video-inhoud te bekijken worden naar het domein data.wolffcms.link gestuurd. In het geval van het oproepen van video-inhoud gelden dezelfde basisrichtlijnen voor gegevensverwerking van de exploitant van deze website als beschreven in de paragraaf "Serverlogbestanden".
 

AAVRAAG PER E-MAIL OF TELEFOON

Als u per e-mail of telefoon contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en de daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, contactgegevens, inhoud van de aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door aan derden zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b DSGVO indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO) en/of op onze legitieme belangen (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO), aangezien wij een legitiem belang hebben bij het effectief verwerken van de aanvragen die naar ons zijn verzonden. De gegevens die u ons bij uw contactverzoek meedeelt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bv. nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

AFFILIATE-LINKS

Als exploitant van deze website en als aanbieder van culturele evenementen bieden wij u, naast het verstrekken van informatie over alle door ons aangeboden evenementen, de mogelijkheid om via externe links die duidelijk als button zijn gemarkeerd, tickets voor onze culturele evenementen te kopen bij onze online-ticketpartner (affiliate partner).

Als u via onze website een of meer tickets bestelt op de website van onze ticketpartner, ontvangen wij als organisator een vergoeding van de exploitant van de website van de ticketpartner.

Hiervoor is het noodzakelijk dat onze affiliate partner kan traceren dat u, als gebruiker, via onze website bent gekomen om de ticketaankoop te doen. Om dit mogelijk te maken en om traceerbaar te maken dat de transactie op onze website is begonnen, wordt een zogenaamde affiliate-ID of een "afkomstig van"-code overgedragen als onderdeel van de button-link. De opslag en analyse van de gegevens bij de externe ticketpartner vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. F DSGVO, aangezien wij als exploitant van deze website een legitiem belang hebben bij de correcte berekening van de affiliate-vergoeding.

Onze server geeft daarbij geen gegevens door aan de ticketpartner, maar de gegevens worden door uw webbrowser doorgegeven - zoals bij elk websitebezoek. Wij hebben geen invloed op de mate waarin uw webbrowser gegevens doorgeeft.


Header afbeelding: © Lukas Pietrzak